Page:Sibu Congkan Sanbian143-顧炎武-天下郡國利病書-50-11.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


此盗賊耳夫五舗惟七家地方此七家也舗兵此七家也農夫此七家也三

其七而當二十一家之夫時或一日而轎槓燈綘並SKchar是又四其七而當二十

八夫也夫以一日一家而當七役仍且不免于鞭朴民欲不逋不可得也又見

稻田不知旱則鑿湯旱地惟是縵種無有井渫無有弔𣘖無有翻車但靠天時

雨則稻之年地無汚漫則二麥之候遇大雨當大旱而民爭食𣗳皮也一歳之

收惟二麥二豆而家無前蓄方幸麥之穫也而豆種無有必計麥之直而後有

立之種及五月六月不雨則可時雨至而五月者麥朽六月者塲泥一歳全家

揚腹待哺者一旦而坐亡于時雨也官何知見二麥之收可以速科歛竹板不

决不快也夫以一歳之全望而生亡于一旦見科歛若牛頭敢不泥門民欲不

逋不可得也乂其甚者他郡邑地荒户絶民涇得而升科占耕耕一畆得收一

畆之食故今日絶一户明日里之長即𥙷一户惟恐後今年荒一田明年甲之

户即升一科而非難鳯陽不然里有十甲而逋者八九存者一二地有千頃而

荒者十九耕者十一以僅存一二之甲而兼此十九之荒即人有十足亦不能

徧踏而耕而為氏上者何知惟是問其甲之田而不問其人之亡土之荒也𫝑