Page:Sibu Congkan Sanbian143-顧炎武-天下郡國利病書-50-11.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


亦不可問也一令而血地百里十有八州邑而血地千八百里矣夫民見此逋

者累已不若巳欲逋民欲不逋不可得也又其甚山間之愚民竭力一年之耕

而見役者虎噬至也今年輪甲一算其徴蠺食至也明年輪乙再算其餘SKchar

至也乂明年而輪丙三算其耗一不與則係累其頸再不與則倒懸其軀三不

與而妻子者移昜于他室民即𥸤九天而堂上萬里豈能聞此莫愬之小東乎

夫惟堂上萬里而里虎噬人是速之逋也民欲不逋不可得也且鳯陽編民皆

零丁四㪚無有全圖大户歳遇册造則朋名僉當一里十中𣲖田地竟千里而

結其身納無糧之租追急則蹻不借而走耳問其長為誰即向之轎夫槓夫是

也叩其户若干或一丁焉或三五丁焉未有一里而十甲全居未有一甲而百

畆完種夫無十甲之居百畆之種而欲納十甲之粟完千畆之輸民欲不逋不

可得也不知 國家于鳯陽 祖宗根本湯沐遺𥠖之地田畆𣲖八厘三毫地

畆派一分二厘六毫四絲六忽四㣲北江南十分之一亦不為不薄已而民乃

來不能聚聚不能富者何八孔之弊莫有能除之耳故仲炯以為𣣔使中都聚

民來而不去去而復來最先在除其煩役使地方無夫里之役過客自有驛夫