Page:Sibu Congkan Sanbian151-顧炎武-天下郡國利病書-50-19.djvu/82

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


賈魯隄元賈魯濬河兩岸皆築隄以防衝决自夲縣張家灣東南至丁家道口凡九十餘里 國朝弘治間改河南行本此

 隄築修至萬曆癸卯又改河而北此隄⿰土冊 -- 𡊢沒不可復考

舊老隄自北直𨽻白茅村起東南至遥月隄長八十八里每二里一舗共舗四十有四今河沒止三十有八

北大堤在老隄内自魏家灣起至城武縣苟村集止其在縣境長六十二里每二里一舖今廢

大行隄卽南長堤自舊老隄焦家𭐏起東至豊縣而其在縣境止羅家𭐏長八十里每三里一舖共隄舖三十有七嘉靖末

 年𡻕貢胡宗沔䟽議河務請築此隄以防運道功完宗沔 欽奨仍 賜銀以勞之萬曆九年廵撫都御史何公起鳴増築之

 而胡公汝桂記曰黄河北抵漕運不二百餘里中隔太行一隄水南下則濟運北决則害運逺無論即近留城之事可鍳也已

 萬曆四年河又决其曹單金郷魚臺漂𣳚淪溺之𢡖不可勝言卽南陽新𭐏堤蕩且盡運道岌岌殆矣縁近創修𫃵水堤每年

 甫築而以太行堤迂逺且力不能兼致然縷堤逼河日與水𫝑為敵及水𫝑大而不能抗則决𫃵隄决而太行殘缺穴𨻶倉皇