Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 與邑人焦賁亨同纂嵩山志陞西城兵馬司指揮 書 太虛山人𧰼象譚後此目潘道根據

 彭紹升所序亭林餘集補入書曰臣炎武年六十七尋閱故簏得三十年前所錄太虛山人象象譚一書其中有曰親王

 朝覲曰宗人仕格曰王官曰藩祿曰嘉靖重修宗藩條例其言皆本皇祖之心而悲後世之敝其引漢臣之言曰有白頭

 老人教臣言者可謂𤼵憤而深痛者矣臣乃稽首流涕而爲之說曰嗚呼自天子而下一等爲親王又下一等爲郡王此

 皆天子之子若孫不相懸也其在於詩曰本支百世故天子本也親王枝也宗室葉也故福先上禍先下蕭衍之篡齊也

 先殺諸王而後代其主韓建朱全忠之弱唐也先戕十六宅而後弑昭宗禍及親王此及天子之漸也先帝中年德魯二

 王戕於敵福唐襄鄭崇五王戕於賊汴水決而周宗魚藩封之難無歳不吿先帝赫然震怒而無所以禦之之計不三四

 年京師淪覆天子之禍與親王同一轍豈不哀哉昔太祖高皇帝時二十四王並皆少壯分封之國往往連跨數十城護

 衞軍至一二萬而又有行邊之命都司衛所並受節制以故有北平之事樂安南昌緣之以起異日大臣無不以削弱王

 府爲務嗣位諸王又皆生深宮之中長婦人之手無不廣置田莊放情酒色而所在有司之兵又皆文具及賊騎至城而

 親王之𫝑與齊民無異逆賊見藩封之大所向輒陷而國家無如之何也則以爲天子之都亦將如是而已是以直犯京