Page:Sibu Congkan Sanbian182-顧炎武-天下郡國利病書-50-50.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此頁尚未校對


 涇新居 車譜 常昭合志語濓涇黄涇東入尤涇 唐市亭林祠記云先生居語濂涇寓陳亮工家𥙷注張

 譜 望雲樓刻帖先生手札云醉德無何忽云改歳兄今其脱然愈乎弟則馬學士所云百憂熏心三冬少暇往日之舉

 犯而不校逆獸已無所用其炰烋今乃黑夜令人縱穴焚佃屋所弟旣蕩無一椽僕輩亦瞻烏靡集夫行强雖武士之恆

 談火攻則兵家之下策况于臨池之畏實爲扇燄之謀包藏禍心日甚一日公宮之火先告于寺人陵門之戟首誅乎元

 濟燎原之惡已盈自焚之禍行及布諸左右憑楮愴然元恭仁兄足下弟絳頓首不知黑夜縱火卽指千墩被刼事否時

 尙未更名炎武與葉方恒一案無涉崑山令楊永言呉譜 永言字岑立雲南昆明人崇禎癸未進士崑

 城破後走陳墓詗事彌月知不可爲復入黄浦依呉帥勝兆呉敗同張企石翀之祝髮珠涇萬壽庵中釋名嬾雲旅入中

 峯後人金華歸滇卒勝朝殉節錄稱其殉乙酉之難追諡忠節殆未之考耶 彥補錄呼谷送嬾雲師歸滇詩云孤城流

 血已成川匹馬重圍豈意全此日錫還南詔去何時劍倚北風前相逢慟哭看雙鬢欲別踟蹰贈一鞭惟有年年禾黍熟

 白公堤畔立秋田 唐白太傅有功於崑山鄕人立祠祀之今稱白王廟或因水漲築隄謂之白公隄應南都

 詔列薦先生名於朝旋詔用先生爲兵部司務