Page:Sibu Congkan Sanbian202-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-5.djvu/68

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


寺第宅爲甚詳而不及巷陌店肆節物時好孟元老

記録舊所經歴而爲此書坦庵趙師俠識其後

   金虜承安湏知一卷

右金虜名諱及增修朝官職事俸給格式服制地里

圖之類也承安蓋虜主璟之紀元也時惟丁巳乃

寧宗皇帝慶元三年

  傳記𩔖

   古列女傳八卷

右漢都水使者光禄大夫劉向撰又一卷莫知其爲

誰續然亦載於崇文緫目王回曾鞏皆序之