Page:Sibu Congkan Sanbian202-晁公武-昭德先生郡齋讀書志-8-5.djvu/69

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   百將傳十卷

右東光張預公立所進也由太公而下至于五代之

劉詞凢史辭泛漫而不切於兵者一刪去之或非兵

略而可以資人之智慮者間亦存焉各以孫子兵法

題其後次以行事合之

   諸葛忠武侯傳一卷

右南軒先生張宣公栻所著也

   四將傳四卷

右 建炎中興名將劉錡岳飛李顯忠魏勝之傳也

史官章頴撰而上之