Page:Sibu Congkan Sanbian230-王應麟-困學記聞-6-6.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


示兒之詩也雞鳴率家人同𧺫不可早晏無常葉少藴與子

之書也雞鳴而𧺫决擇扵善利之間為舜而巳矣

晉殷仲堪父師病積年衣不觧帶躬學醫術究其精妙北齊李

元忠母多病專心醫藥研習積年遂善方技李宻母患積年

精習經方洞閑針藥母疾得除隋許智蔵祖道㓜以母疾究

極醫方誡諸子曰為人子者甞膳視藥不知方術豈謂孝乎

文中子母銅川夫人好藥子始述方唐王勃謂人子不可不

知醫時長安曹元有祕術勃從之㳺盡得其要甄權以母病

與弟立言究習方書王燾母有疾視絮湯劑數從髙醫㳺遂

窮其術李逢吉父顔有錮疾自料醫劑遂通方書杜鵬舉母

疾與崔沔同授醫蕭亮遂窮其術程子曰事親者不可不知