Page:Sibu Congkan Sanbian268-李昉-太平御覽-136-035.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


令足以決疑能案章覆問文中御史四科曰剛毅多略遭

事不惑明足以照姦勇足以決斷才任三輔令皆試以其

能然後官之

後魏書曰天興元年置八部大夫散騎常侍待詔等官其

八部大夫於皇城四維面置一人以擬八坐謂之八國常

侍侍直左右出入王命三年置仙人愽士官典煑練百藥天

錫元年八月初置六謁官准古六卿其秩五品屬官有大

夫秩六品大夫屬官有元士秩七品元士屬官有署令長

秩八品令長屬官有署丞秩九品又减五等之爵始分爲

四曰王公侯子除伯男二號初帝欲法純質每於制定官

號多不依周漢舊名或取諸身或取諸物或以民事皆擬

遠古雲鳥之義諸曹走使謂之鳬鴨取飛之迅疾也以伺

察𠋫占官謂之白鷺亦取其延頸遠望也自餘之官義皆