Page:Sibu Congkan Sanbian285-李昉-太平御覽-136-052.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


太平御覽卷第三百三十三

 兵部六十四

  屯田    戍役

     屯田

漢書曰昭帝始元二年詔發習戰射士詣朔方調故吏將

屯田張掖郡調謂發選之也故吏前爲官職者也令其郡習戰射士於張掖為屯田也調音從釣切將

音子亮切朔方張掖並今郡地也

又曰孝宣神爵元年遣後將軍趙充國將兵擊先零羗充

國以擊虜殄滅爲期乃欲罷𮪍兵屯田以待其弊奏曰臣

所將吏士馬牛食月用粮糓十九萬九千六百三十斛塩

千六百九十三斛艾槀二十五萬二百八十六石石百一十斤也

難乆不解徭役不息又恐他夷卒有不虞之變且羗虜易

以計破難用兵猝且没切言倉卒暴疾也故臣愚以爲擊之不便計