Page:Sibu Congkan Sanbian360-李昉-太平御覽-136-127.djvu/151

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


以感思乃作歌

地理志曰滎陽有井漢王避項羽於中𩀱鳩飛集井上羽

以爲無人故沛公得免因以爲名故漢丗正旦放鳩爲此也

焦贑易林無妄之明夷曰千雀万鳩與鷂爲仇威𫝑不敵

雖衆無益

益部𦒿舊傳曰廣漢景毅爲益州太守鳩巢於㕔事鶵𡖉孕

育阮籍鳩賦序曰嘉平中得兩鳩子常食以𮮐稷後卒爲

狗所殺故爲作賦

傅咸鳩賦序曰余舎下種楸蔚然成林閑居無爲有時遊

之頋見班鳩音聲可恱於是捕而畜之旣而馴擾偶出之

籠無何失之其後時時一來飛翔低徊似有獓焉故𦕅爲

之賦〇摯虞槐賦曰春栖教農童鳩

孫氏瑞應圖曰白鳩成湯時來王者養𦒿老尊道德不以新