Page:Sibu Congkan Sanbian360-李昉-太平御覽-136-127.djvu/152

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


失舊則至

崔豹古今注曰平帝元始二年濟南鳩生白子

吴録曰赤烏十二年八月白鳩見章安

魏畧曰文帝欲授禪郡國奏白鳩十九見

張升白鳩頌序曰陳留郡有白鳩出於郡界太守命門下

賦曹史張升作白鳩頌曰厥名梟鳩貌甚雍容丹青緑目

耳象重重

㑹稽典録曰皮延字叔然㑹稽山隂人養母至孝居䘮有

白鳩巢廬側遂以終䘮

又曰鄭弘遷臨淮太守郡民徐憲在䘮致哀白鳩巢户側

弘舉爲孝廉朝廷稱白鳩郎

晉録曰大始八年白鳩二集太廟南門左

左九嬪白鳩賦序曰太始八年鳩巢於廟闕而孕白鳩一