Page:Sibu Congkan Sanbian464-陳基-夷白齋稿-6-4.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


王事戮力戎行而蔵焉脩焉逰焉息焉之志未始不閔閔焉如

農夫之望𡻕師顔之志亦尚矣夫人情為田禮以耕之義以種

之講學以耨之而異端百家之說為我庻草惡莠百螣者又耘

耔之茠刺之惴惴焉惟𢙢其滋且息焉𡻕云秋矣庭者碩矣堅

者好矣孔子之𠩄謂立立此者也𠩄謂不惑不惑此者也知天

命知此者也耳順順此者也従心𠩄欲従此者也始無扞格不

勝之憂卒兑過時難成之患近不汨沒扵㓛利逺不躐䓁乎空

虚窮則遯世而無悶逹則化民而成俗此學之所積如衣食之

源生生而不匱甚矣學之有類扵耕也師顔扵此奉以周旋盖

将積之以化民成俗者也書以遺之以勸同志尚安以舎己之

田耘人之田㢤

   卧雲軒記