Page:Sibu Congkan Xubian100-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-002.djvu/50

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


 武廟在 靜明園山東乾隆十六年修建  御書殿外額曰辰居資佑時 應宫

 在御河橋西 紫光閣後雍正二年建祀 龍神  世宗憲皇帝御書額曰瑞澤霑和嘉慶二

 十二年  仁宗睿皇帝御書額曰靈昭澤物顯佑宫在 地安門外日中坊橋東祀

  北極佑聖真君明永樂十三年建 本朝雍正九年修乾隆二十八年重修  高宗純皇帝

 御書額曰拱辰錫福並  御製碑文及詩廣仁宫在西直門外舊名護國洪慈宫祀

 碧霞元君康熙五十一年  敕定今名有 御製碑文並  御書額曰金闕宣慈為

   孝惠章皇后祝  釐於此  高宗純皇帝御書額曰坤元廣毓宫門外坊楔一左

 右坊楔各一坊額皆 聖祖仁皇帝御書大高殿在 神武門北明嘉靖中建 本朝

 雍正八年乾隆十一年嘉慶二十三年重修恭懸  高宗純皇帝御書額曰元宰無為每𡻕

 元旦 皇上親詣瞻禮