Page:Sibu Congkan Xubian108-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-010.djvu/108

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   廢仍屬邢州五代因之宋屬信德府金仍屬邢州至元二年併入沙河後復置屬順德路明屬順

   德府 本朝因之平鄉縣在府東八十里東西距五十里南北距四十六里東至廣平府

   威縣界四十里西至南和縣界十里南至廣平府雞澤縣界六里北至鉅鹿縣界四十里東南至威

   縣界二十五里西南至南和縣界二十里東北至廣宗縣治四十里西北至任縣治五十里戰國趙

   鉅鹿邑秦置鉅鹿縣併置鉅鹿郡漢仍為鉅鹿郡治後漢移郡治廮陶以鉅鹿為屬縣晉因之後魏

   景明二年改置平郷縣孝昌中屬南趙郡隋開皇三年屬洺州十六年屬邢州唐武德初於縣置封

   州四年州廢仍屬邢州五代因之宋熙寕六年省入鉅鹿縣元祐初複置屬信德府金仍屬邢州元

   屬順德路明屬順德府 本朝因之鉅鹿縣在府東北一百二十里東西距五十里南北距

   六十八里東至廣宗縣界二十里西至趙州隆平縣界三十里南至平鄉縣界一十八里北至冀州

   新河縣界五十里東南至廣宗縣治三十五里西南至任縣治七十里東北至冀州南宫縣治六十