Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/84

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   城縣東八十里北去龍門所五十里本龍門所地明宏治八年築堡周三里有奇門二東去大邊二

   十里即薊門古北口之後也 本朝初設守備雍正十年改設都司轄馬營松樹君子三堡又靖遠

   堡在滴水崖東舊為朶顔易馬市口明嘉靖二十八年築堡周二里有奇東去盤道口邊十五里又

   長伸地堡在靖遠堡東北明萬厯十年築周一里有奇樣田堡在赤城縣東龍門所西南

   二十里舊名雞田民堡也明嘉靖三十七年始為官堡改名様田周二里有奇又牧馬堡在龍門所

   北故牧場也明宏治十年築周一里有奇皆久廢鎭靖堡在 赤城縣西北三 里西至邊界

   三十里北至邊界三十五里明宏治十一年築周二里有奇舊設守備 本朝康熙元年改設把總

   馬營堡在赤城縣西北六十里西至邊界二十五里北至邊界三十里元為雲州之大猫兒

   峪明宣德七年築堡周六里有奇門四 本朝設把總駐守雍正十年改設千總其東南有倉山堡

   周不及一里明嘉靖三十七年築久廢松樹堡在赤城縣西北馬營堡西明嘉靖二十五