Page:Sibu Congkan Xubian111-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-013.djvu/86

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   全縣北二十里東南至張家口堡三十三里西南至洗馬林堡五十里北至邊界十里明成化十五

   年築堡嘉靖十二年展築周二里有奇 本朝設守備駐此鵰鶚堡在龍門縣東四十五

   里元為雲州之鵰窠站明初置浩嶺驛有驛丞永樂中改為鵰鶚堡宣德六年築城周二里有奇門

   二當北路之中為往來要道 本朝裁驛丞設把總駐守長安嶺堡在龍門縣東南九十

   里明洪武𥘉置豐峪驛設驛丞永樂九年築城置戍改今名宏治三年增置守禦千户所 本朝初

   設守備雍正十年改設都司駐防十三年增設把總裁驛丞城周五里有奇東西跨嶺中通線道稱

   為險龍門關堡在龍門縣西二十五里明宣德三年築堡周二里有奇關門在堡東

   五里又三岔口堡在縣東十五里明嘉靖二十八年築周一里有奇金家莊堡在縣西北七十里明

   成化二年築周二里有奇三堡皆 本朝順治八年併入趙川堡在龍門縣西五十里北至

   邊界二十八里西至葛峪堡三十里明宣德五年築隆慶後改築甎城周四里東南二門城外有池