Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/39

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  三年四十八年有  御製恭謁  福陵詩四十三年謁  福陵後  命大臣敬

  謹閲視添安柵木移展紅樁於附近地方查出墳冢數處俱令遷葬官給葬費並請仿照  兩

  陵於紅樁外酌增白樁青樁一層青樁外方許樵採畊牧及行走葬厝規制益昭嚴肅

 夀康太妃園寢在  福陵之西饗殿三楹左右配房各三楹

太宗文皇帝昭陵在 盛京城西北十里 隆業山 孝端文皇后合葬  寳城周

  六十一丈前為  方城明樓樓前為饗殿曰  隆恩殿殿制三楹左右配殿各三楹門為

   隆恩門  神道南為碑亭外為紅門繚牆周四百九十五丈九尺順治八年封  昭

  陵山為 隆業山從祀  地壇十三年題定  福陵  昭陵四周立界界内禁止

  樵採康熙二年改造建  二陵地宫奉安 寶座於饗殿三十一年重建  昭陵大

  殿又  陵前立仗石馬曰大白小白乃 太宗文皇帝當日所乘以略陣破堅者康熙二