Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/58

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 興京城守尉一員滿防禦四員舊設滿洲三員康熙二十六年増設一員

   驍騎校四員滿

 遼陽城守尉一員滿佐領一員巴勒防禦七員

   滿洲八員乾隆二十九年移駐塔爾巴哈台一員驍騎校八員舊設滿洲八員

   康熙三十一年増設巴勒瑚一員乾隆二十九年移駐塔爾巴哈台滿洲二員四十三年補設

   滿洲一員

  牛莊四品協領一員滿防禦三員舊設滿洲二員漢軍一員乾隆

   五年由 盛京移駐滿洲五員十三年裁滿洲四員改設驍騎校四員二十九年移駐塔爾巴

   哈台一員驍騎校四員乾隆十三年裁防禦改設

  開原城守尉一員滿滿佐領二員舊設新滿洲一員康熙三十一年