Page:Sibu Congkan Xubian116-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-018.djvu/59

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  設巴勒瑚一員防禦六員舊設滿洲三員康熙二十六年増設四員乾隆二十九年

  移駐塔爾巴哈台一員驍騎校九員舊設滿洲一員康熙二十六年増設七員

  三十一年増設巴勒瑚一員

 鐵嶺防禦四員

 撫順防禦四員以上鐵嶺撫順駐防均於康熙二十九年由 盛京移駐漢軍防禦

  各四員三十九年各改設滿洲一員

   以上

 興京等六駐防均隸奉天副都統管轄將軍統轄

 熊岳副都統一員 協領一員舊設滿洲城守尉乾隆五年改為協

  佐領一員巴勒防禦七員舊設滿洲八員乾隆二十九年移駐