Page:Sibu Congkan Xubian118-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-020.djvu/8

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  山調復州䘙僉事改金州䘙上嘉其功賜蟒衣四襲侍卒三人大學士解縉為撰𦒿德記年九十五

  卒 鼐爾布哈舊作乃兒不花今改正韋富黄岡人洪武八年為金州衞指揮其冬納克楚

  率衆圍金州時城池未完富與指揮王勝督士卒樹栅補城分守諸門敵蟻附欲登富令城中男女

  以瓶盛沸惡於城上擲之著人無不糜爛敵驍將鼐喇呼率精騎數百挑戰城下中伏弩仆𫉬之富

  縱兵追擊遂敗走乃完城郭繕甲兵創衞治置屯戍宣佈恩信撫綏勞來功績甚著 鼐喇呼舊作

  乃刺吾今改正關忠河南𫉬嘉人洪武中以功升瀋陽中衞指揮僉事創治之𥘉能以撫恤為

  事政理民安家給人足莊鑑遼東人成化初襲定遼右衞指揮使驍勇有膽決遇敵輒奮數

  有功官至都督同知鄧佐遼東人定遼前䘙指揮使儀表魁梧天資剛勇善騎射有膽力提督

  軍務王翺薦之擢署都指揮僉事成化三年春隨總兵施英按奉集堡遇敵二千餘佐率五百騎為

  前鋒奮擊敗之追至蘇珠埒峻山四壁復殺數人鼓戰而前敵併力鏖戰久之有一校策馬西走衆