Page:Sibu Congkan Xubian147-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-049.djvu/54

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  二十六父母勸更適杜曰妾姑守節妾忍棄姑失節耶卒不能奪璧從弟珍娶趙氏年二十珍亡無

  子亦守志不他事姑彌謹至元閒俱旌表︹明︺解輝妻董氏蒲州人年二十二輝亡子

  㓜家貧父母諷之嫁董泣曰夫死易節貧富二心非人也况舅姑老子弱奚忍棄之終身蓬首垢面

  力績以奉舅姑舅姑殁哭泣盡哀與其子親負土穿壙以葬天順五年旌表牛貞女

  人牛仲明女劉愷未婚妻愷客外先娶衞衞卒遺一子愷父母為聘女預迎以歸無何愷死中途櫬

  及遺孤抵里女撫孤若已出事舅姑至孝服禫父母勸之嫁曰汝未配非改節也女曰身既歸劉即

  劉婦矣親老子㓜尚奚適耶父兄陰納施氏聘女泣愷神主前五日不食死楊聨芳妻

  令狐氏猗氏人少有至性從父鎧受列女傳芳舉干鄉㝷卒氏方二十七父母勸之嫁不從

  守節二十餘年卒田民皥妻雷氏蒲州人崇禎十五年流賊任國奇兵過蒲雷

  被擄投井死又盧世臣妻田氏亦與母雷氏結衣投井死韓于宣妻薛氏蒲州人崇