Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/19

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   州十八年改曰石樓大業初屬龍泉郡唐武德二年於縣置西德州貞觀元年州廢屬東和州二年

   屬隰州五代宋金元明初皆因之萬厯四十年改屬汾州府 本朝因之臨縣在府西北三百

   二十里東西距一百五十里南北距一百六十里東至永寕州界七十里西至陜西榆林府葭州界

   八十里南至永寕州界九十里北至太原府興縣界七十里東南至永寕州界七十里西南至陜西

   呉堡縣界一百里東北至忻州靜樂縣界一百三十里西北至興縣界一百四十里漢離石縣地後

   大象元年置烏突縣及烏突郡隋開皇元年郡縣俱曰太和三年郡廢屬離石郡唐武德三年

   置北和州尋改縣曰臨泉貞觀三年州廢屬石州五代因之宋元符二年改屬晉寕軍金還屬石州

   又改縣曰臨水元中統二年仍曰臨泉屬太原府至元三年升為臨州明初降為臨縣屬太原府萬

   厯二十三年改屬汾州府 本朝因之永寕州在府西北一百七十里東西距二百六十

   里南北距一百六十里東至太原府文水縣界一百四十里西至陜西呉堡縣界一百二十里南至