Page:Sibu Congkan Xubian148-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-050.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 ︹户口︺原額人丁一十九萬八千三百一十三今滋生男婦共一百八十萬七千三百七十七名口計

  二十三萬一千七百六十六户

 ︹田賦︺田地五萬一千九十四頃五畝四分有奇額徵地丁正雜銀三十萬四千六百三十四兩一分

 ︹山川︺萬户山在汾陽縣西二十里延袤二十里其巔平坦可居萬户故名又西為石婆神山

  白彪山在汾陽縣西二十五里相傳昔騶虞見此白質黒文故名其山石壁巉巖洞壑幽深

  為縣勝境有龍橋洞方廣十丈在兩巖閒石梁横其絶處懸溜如乳不竭石室山在汾陽縣

  西三十里山多巖洞可居柏山在汾陽縣西五十里山多柏樹又名將軍山羊頭山

  在汾陽縣西北十五里土山戴石以形似名謁泉山在汾陽縣北一名隱泉山隋書地理

  志隰城縣有謁泉山太平寰宇記在西河縣東北四十里山上有石室去地五十餘丈頂平十頃相

  傳以為子夏石室縣志山之陽為卜山陰為陶山湯泉出其上又名湯泉山比干山