Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/71

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  本作瀖池虖沱乃後人所改傳聞互異並存備考東峪河在五臺縣東發源縣東移城村

  南流入河門口與滹沱河合慮虒河在五臺縣西十五里源出縣西王村流環縣東南又

  名縣河與虒陽清水二河合流入滹沱元和志慮虒水在五臺縣北十五里寰宇記源出縣界漢因

  此水以立縣文獻通考五臺有慮虒水縣志明天順中築渠引以溉田名曰豐樂縣南五十里曰河

  門虒水將㑹滹沱河處水衝崖出兩岸壁立萬仞崖半有穴高水文許徑一尺清明前三四日穴中

  魚躍出五六日方止泉巖河在五臺縣西三十里源出縣西泉巖堡東南流至縣西南三十

  五里入滹沱虒陽河在五臺縣東北四十里平地湧出西南流入峽口經東明山下至河

  口村與清水河合流清水河在五臺縣東北接繁峙縣界南流過石觜合射虎川又西流合

  虒陽慮虒二河入於滹沱南橋河在崞縣南門外又北橋河在縣北門外板橋河在縣北二

  十五里俱東入滹沱揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)武河在崞縣南二十里源岀太子崖東流經揚 --(『昜』上『旦』之『日』與『一』相連)武谷入滹沱其水支