Page:Sibu Congkan Xubian151-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-053.djvu/72

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 分有灌溉之利雲中河在崞縣南二十里源出縣東南九十里黒龍池西流三十里合巖頭

 河入滹沱河峨河在繁峙縣東二十里源出縣東南九十里黒龍池西流三十里合巖頭河

 入滹茹湖在五臺縣東十五里四面阻山水聚爲湖周四里春秋雁集於此射虎

 川在五臺縣東北一百三十里下流入清水河康熙二十二年  聖祖仁皇帝西巡還輦循

 長城而東忽有虎伏林莽閒  親挽雕弧射之虎應弦斃居人行旅莫不忭踊因撫臣請

  賜名射虎川龍池在五臺縣東北四十里獨龍山下石罅出泉旱禱於此太華池

 在繁峙縣東南一百里深不可測西泉在州東南五十里圭峯山西㵎有石百尺水自上瀉

 下至石根不見數步則從石竇湧出出澗口又不見潛行石霤閒又百步許岀趾下合峨水入滹沱

 龍躍泉在州西二十里一名龍泉一名雲龍泉寰宇記龍泉源出縣西北平地水經注云出

 雁門縣西北平地其大三輪泉源湧沸騰波奮發以巨石投之水輒噴岀云潛通燕京山之天池