Page:Sibu Congkan Xubian168-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-070.djvu/96

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   還元妻王氏趙瑞妻鄭氏監生李憲妻樊氏韓暄妻李氏關庸行妻汴氏王熒妻李氏王廷弼妻商

   氏樊克忠妻張氏盧印府妻趙氏庾崇德妻田氏王起正妻張氏王學曽妻馬氏師堯妻閻氏李克

   恭妻毛氏馮振言妻李氏秦鶴妻聶氏秦體乾妻張氏崔凝妻張氏程雲龍妻荆氏陳能學妻張氏

   王正雲妻宋氏李其銑妻孟氏樊克廣妻連氏樊克淵妻毛氏沈曰頤妻王氏李坦妻朱氏李森妻

   潘氏呉景泰妻范氏劉懷信妻王氏烈婦李文學妻王氏何文興妻范氏烈女焦氏女均乾隆年閒

   萇湛妻趙氏汜水人夫亡守節同縣禹城謙妻李氏周南妻禹氏禹玠妻許氏王

   曰壙妻梅氏禹謨妾張氏何喜功妻安氏呉廷獻妻安氏吕選妻陳氏張子元妻傅氏禹尤釐妻王

   氏王佶妻朱氏宋乘時妻李氏潘士傑妻陳氏王學武妻高氏刑鑄妻薛氏禹牧妻王氏呉無私妻

   禹氏袁成方妻張氏孫永熙妻禹氏周祥妻宫氏季淑思妻孫氏妾張氏禹子厚妻時氏周祥妾尚

   氏趙宏夀妻李氏張東秀妻周氏吕相宸妻王氏周傳中妻徐氏周擇中妻張氏張謹行妻張氏張