Page:Sibu Congkan Xubian169-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-071.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   將周蘭與漢王會頤郷注徐廣曰苦縣有頤郷首鄉在睢州東南左傳僖公五年會王世子於

   首止注首止衞地陳留襄邑縣東南有首鄉後漢書郡國志已吾有首郷注襄邑東南有首止城金

   史地理志柘城首止地在焉陽梁聚在商邱縣東南三十里在傳襄公十二年楚子囊秦

   庶長無地伐宋師於陽梁注梁國睢陽縣東有地名陽梁後漢書郡國志睢陽有陽梁聚水經注睢

   陽東南三十里有故陽梁今曰陽亭鄍聚在永城縣南後漢書郡國志酇有鄍聚夏侯

   塢在商邱縣西北水經注夏侯塢至周塢各相距五里襄鄉塢在商邱縣東北水經注西

   去夏侯塢二十里黄蒿塢在寕陵縣北水經注堂城至黄蒿二十里矅華宫

   邱縣漢梁孝王建西京雜記梁孝王作矅華宫三輔黄圖王作此宫與諸宫觀相連延互數十里

   宋故宫在商邱縣城内宋志京城内爲宫城殿曰歸德沃宫在商邱縣南舊城内左傳

   哀公二十六年宋大尹奉景公如沃宫注沃宫宋都内宫名鴻慶宫在商邱縣西南隅府