Page:Sibu Congkan Xubian178-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-080.djvu/83

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  芮城廢縣在州東南後周置唐初置州寰宇記有廢芮城縣在硤石縣南四十里蓋

  廢入久矣玉城廢縣在靈寶縣東南八十里隋書地理志宏農郡宏農舊有石城郡玉城

  縣西魏並廢元和志玉城縣西北至虢州六十里本漢盧氏縣地屬宏農郡後魏正始二年分立石

  城縣廢帝改為玉城周武天和中廢隋義寕元年重置寰宇記義寕初復於今縣西北一百五十步

  再置縣貞觀八年移今理宋志虢州虢略𤋮寕四年省玉城縣為鎮入焉欒川廢縣

  氏縣東南水經注伊水東北經鸞川後訛為欒川宋史地理志虢州欒川元祐二年以欒川治為鎮

  崇寕三年改為縣金志盧氏鎮欒川舊為縣海陵貞元二年廢為鎮縣志欒川鎮在縣東南二百里

  路通嵩縣長城在州東元和志魏長城在砆石縣北二十二里魏恵王十九年所築東南起崤

  山西北至河亘三十七里安陽城在州東南水經注安陽溪水西逕安陽城南西征賦所謂

  我徂安陽者也寰宇記安陽在硤石縣西四十里貞觀八年嘗移硤石縣治此十四年移治向南