Page:Sibu Congkan Xubian180-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-082.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


 鹽法兼分巡鳳邠道舊為驛鹽道駐西安府乾隆四十四年改鹽法道五十九

  年改鳳邠道移駐鳳翔府嘉慶十二年改今名仍駐西安府

 分守潼商兵備道駐潼

 分巡陜安兵備道舊為漢興道嘉慶五年改今名駐漢中府

 分巡延榆綏兵備道舊為綏延鄜道駐綏德州乾隆二十五年裁榆葭道歸併

  改今名駐榆林府其原轄之鄜州歸督糧道管轄

 西安府知府 同知二員一理事一清軍俱駐府城府學敎授

  訓導 經厯舊有知事乾隆四十七年裁司獄 撫民同

  知二員一孝義廳乾隆四十七年設駐孝義川嘉慶七年移駐舊縣關一寕陜廳舊為

  西安府水利通判駐涇陽王橋鎮乾隆四十七年移駐五郎關嘉慶五年改為寕陜撫民同知