Page:Sibu Congkan Xubian192-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-094.djvu/25

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  節婦楊桂齡妻閔氏俱雍正年閒 旌李澤妻趙氏隴西人夫亡守節事姑至孝又

  同邑節婦李滚妻楊氏杜盛福妻焦氏馬文光妻黎氏馬車妻張氏周達妻何氏張汝珍妻鄧氏郭

  序妻暢氏王紹文妻董氏葛興文妻樊氏葛成錦妻支氏劉玉爵妻張氏周世妻劉氏趙紀元妻謝

  氏趙希武妻朱氏楊汝玉妻王氏郭維垣妻馬氏曹元辰妻李氏秦紋妻任氏郭維域妻王氏閻士

  琳妻董氏閻士珽妻杜氏陳文漢妻馬氏陳琯妻牟氏呂輔世妻王氏齊志隆妻王氏齊治妻黃氏

  周厚妻楊氏王持衡妻李氏俱乾隆年間 旌康克勤妻孫氏安定人夫亡守節又

  同邑節婦趙廷愷妻王氏烈婦張恂妻劉氏夫亡自縊以殉王寅午妻田氏龎世遠妻魯氏俱力拒

  强暴不從被殺均乾隆年間 旌范昌仲妻張氏㑹寕人夫亡守節撫孤成立又

  同邑節婦呉友古妻王氏楊充量妻呉氏范友文妻郭氏賈振德妻陳氏牟友直妻王氏徐繡妻李

  氏吳登魁妻和氏范橒妻段氏周全妻沈氏和可觀妻呉氏范成鵬妻張氏李世彥妻郭氏李景堂