Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  西南西山水峽口在黒松堡西皆縣境要口大河堡在武威縣東南三十里雜木口城周

  二百一十丈明置驛於此靖邊堡在武威縣東南七十里城周一百三十五丈設經制外委

  防守有驛雙塔堡在武威縣東南一百里城周三百二十丈張義堡在武威縣東南

  一百二十里東至古浪縣四十里城周一里有奇南臨黄羊川境外隘口有四 本朝初設守備雍

  正二年改設都司距本營十里西溝有牧馬厰南把截堡在武威縣南三十里東至上古

  城四十里西至西堡城堡八十里城周一里有奇迤南隘口有七今設把總距本營十里冰溝羅圈

  灣有牧馬厰上古城堡在武威縣南五十里城周一里二分境外隘口有八舊設守備

  駐防今改把總距本營十五里甘溝小盤道有牧馬厰西把截堡在武威縣西七十里

  城周一里其西隘口有三今設守備距營二十里土塔河有牧馬厰炭山堡在武威縣西九

  十里城周一百二十丈迤南隘口有五今設把總距營二十里紅溝花山頂有牧馬厰柔遠