Page:Sibu Congkan Xubian194-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-096.djvu/101

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   堡在武威縣西九十里城周八十五丈又豐樂堡在衞西四十里有外委防守懷安堡在衞西五

   十里有驛三岔堡在武威縣北五十里北至鎮番縣界蔡旗堡三十里城周二百二十丈舊

   設把總今裁高溝堡在武威縣東北五十里東至邊牆五里北至鎮番縣一百六十里城

   周二百四十丈舊設守備今改設千總距營十里黒磨湖有牧馬厰又縣南紅泉雞冠山有鎮標中

   營牧馬厰西達板上坊寨有左營牧馬厰三角城西石門有右營牧馬厰馬蓮溝青水溝有前營牧

   馬厰九眼泉古松嶺有後營牧馬厰去堡一百八十里地名十三箇井有官兵防汛明萬厯九年因

   舊開黑山堡在鎮番縣西南六十里城周一百六十丈明萬厯三十三年築東西皆近

   邊置關及驛於此 本朝順治二年改設把總康熙十年裁又重興堡在縣西南一百里城周三百

   步西至大邊十里蔡旗堡在鎮番縣西南一百二十里南至三岔堡三十里北至黒山堡

   六十里城周二里有奇 本朝初設守備今改千總距本營十五里金剛泉有牧馬厰紅沙