Page:Sibu Congkan Xubian223-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-125.djvu/114

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  改曰蘄陽以鄭太后諱故也寰宇記蘄春以水隈多蘄菜爲名宋史地理志蘄州景定元年移治龍

  磯蘄春嘉熙元年治鴻宿州景定二年隨州治泰和門外州志舊城在州治西北宋景定四年遷麒

  麟山即今治也永寕故城今廣濟縣治元和志廣濟縣本漢蘄春縣地武德四年以此地

  衝要置永寕縣天寶元年以名重改爲廣濟縣新蔡故城在黄梅縣西晉置郡齊以後省

  晉書地理志孝武因新蔡郡人於漢九江王黥布舊城置南新蔡郡屬南豫州元和志九江故城在

  黄梅縣西南七十里漢九江王黥布所築永興故城在黄梅縣西北南齊置縣隋初改名

  新蔡後改名黄梅元初移治而此城廢隋書地理志蘄春郡黄梅舊曰永興開皇初改曰新蔡十八

  年改名焉元和志黄梅縣因縣北黄梅山爲名縣城晉驃騎將軍郭黙所築唐書地理志黄梅武德

  四年置南晉州八年廢元史地理志黄梅宋嘉熙兵亂僑治中洲後復舊縣志黄梅舊城在今縣西

  白花坂元初移於今治尋陽故城在黄梅縣北宋書州郡志尋陽漢屬廬江呉立蘄春