Page:Sibu Congkan Xubian223-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-125.djvu/115

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   郡尋陽縣屬焉晉武帝太康元年屬武昌三年復屬廬江惠帝永興元年立尋陽郡尋陽縣後省通

   典漢尋陽舊縣在江北今蘄春郡界晉温嶠移於江南尋陽記今蘄州界古蘭池城亦謂之尋水城

   即漢尋陽縣也地理通釋朱文公曰漢九江郡本在江北後以江北之尋陽併柴桑而立郡又自江

   北徙治江南故江南得有尋陽之名 按尋陽分郡在晉永興初而移治則温嶠當在南渡後胡三

   省以為永興時移治誤義豐廢縣在黄梅縣南唐書地理志黄梅析置義豐長吉陽塘

   新蔡四縣八年省縣志黄梅舊治在縣西西去大河鋪一里其城址尚存長吉舊治在縣南二十里

   濯港之郭家嘴郭黙城在蘄水縣東通鑑陳大建五年郭默城降注晉氏不競劉石强盛郭

   黙轉徙而南築城以自保故有其名閻公城在麻城縣東閻家河畔相傳為閻伯璵故里

   竹敦城在麻城縣西北通鑑梁天監三年上遣馬仙琕築竹墩麻陽二城於三關南注麻陽

   即今黄州麻城縣翻車城在蘄州東元和志翻車故城在蘄春縣東南八十二里黥布歸