Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/13

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  鼻山祀宋蘇軾陳季常祠在𡵨亭北二里杏花村季常墓側忠顯廟在黄岡縣

  東清淮門外輿地紀勝在縣東懷化門外宋隆興初建祀州守趙令嵗岳武穆王廟

  在黄梅縣額設奉祀生二名二烈士廟在蘄州西龍眼磯祀宋王玠王彦显襃忠

  廟在蘄州城内祀宋州守李誠之通判秦鉅嘉定中建賜廟名土主廟在麻城縣西北

  八十里一名張相公廟縣志神姓張行七宋時人有捍火災之功故祀之五義士祠

  水縣崇禎中為殺賊死事邑人程為常徐玉蘭蔡巨人胡方壺徐用極建

 ︹寺觀︺乾明寺在黄岡縣東宋蘇軾有雪後到乾明寺宿詩安國寺在黄岡縣東南

  二里宋蘇軾有記永興寺在黄岡縣南江濱宋王禹偁有記承天寺在黄岡縣

  南宋蘇軾有夜遊記昭化寺在蘄水縣東唐咸亨閒五祖宏忍禪師建 本朝順治中復葺

  三角寺在蘄水縣東三角山唐建宋賜額龍洞寺名勝志寺有宋人趙不迹書觀頣視履四