Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/94

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


大淸一統志

 安陸府在湖北省治西北五百三十五里東西距三百五十里南北距五百二十里東至德安府

  應城縣界二百七十里西至荆門州界八十里南至漢陽府沔陽州界四百里北至襄陽府宜城縣

  界一百二十里東南至漢陽府治五百六十里西南至荆州府治二百八十里東北至德安府隨州

  治三百里西北至襄陽府宜城縣界七十里自府治至 京師三千二百里

︹分野︺天文翼軫分野鶉尾之次

︹建置沿革︺禹貢荆州之域春秋戰國屬楚秦屬南郡

  漢為江夏郡竟陵縣西南境為南郡地後漢因之晉元康

  九年始分置竟陵郡東晉末分西境置長寕武寕二郡屬荆州南

  北朝宋屬郢州南境為巴陵郡地齊因之梁為北新南司