Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/97

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  代及宋因之元為安陸府治明洪武八年省入安陸州嘉靖十年置鍾祥縣為承天府治 本朝為

  安陸府治京山縣在府東一百五十里東西距二百三十五里南北距一百八十五里東至

  德安府應城縣界一百二十里西至鍾祥縣界一百十五里南至天門縣界六十里北至德安府隨

  州界一百二十五里東南至天門縣治九十里西南至荆門州治一百五十里東北至德安府安陸

  縣治一百八十里西北至襄陽府棗陽縣治三百三十里漢竟陵縣地晉末析置新陽縣屬竟陵郡

  宋齊因之梁普通末於縣置新州及梁寕郡西魏改州為温州縣為角陵隋開皇初郡廢大業初州

  廢改縣曰京山屬安陸郡唐武德四年復置温州貞觀十七年州廢屬郢州五代宋因之元屬安陸

  府明初屬安陸州嘉靖十年屬承天府 本朝屬安陸府潛江縣在府南二百二十里東西

  距一百五十里南北距一百四十里東至漢陽府沔陽州界三十里西至荆州府江陵縣界一百二

  十里南至荆州府監利縣界八十里北至京山縣界六十里東南至沔陽州治一百四十里西南至