Page:Sibu Congkan Xubian224-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-126.djvu/98

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   江陵縣治一百六十里東北至天門縣治一百三十里西北至鍾祥縣治二百十里本漢江夏郡竟

   陵南郡江陵二縣地唐大中十一年置白洑巡院乾德三年始置潛江縣屬江陵府元屬中興路

   明初屬荆州府嘉靖十年屬承天府 本朝屬安陸府天門縣在府東南二百二十里東

   西距一百八十里南北距二百十里東至漢陽府漢川縣界九十里西至京山縣界九十里南至漢

   陽府沔陽州界一百二十里北至德安府應城縣界九十里東南至沔陽州界一百三十里西南至

   潛江縣治一百二十里東北至德安府應城縣界八十里西北至京山縣治九十里漢置竟陵縣屬

   江夏郡後漢因之晉末分置宵城縣屬竟陵郡宋齊因之梁省竟陵縣北周改宵城曰竟陵隋開皇

   初置復州仁壽三年州移治建興以竟陵縣屬之大業𥘉屬沔陽郡唐武德五年復置復州貞觀七

   年移州治沔陽以縣屬焉寶應二年仍為復州治屬山南東道五代晉天福初避諱改縣曰景陵宋

   𤋮寕六年州廢縣屬安州元祐初仍置復州屬荆湖北路建炎四年置德安復州漢陽軍鎮撫使端