Page:Sibu Congkan Xubian246-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-148.djvu/129

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   神仙所種艮巖在 安岳 縣 西南輿 地紀 勝 禮 部 尚 書 杜孝 嚴嘗 書 艮卦彖 辭於 其 上 又 作 寶 田

   銘刻於巖壁烏龍洞 在 鹽 亭縣 東四 十 里有 龍 泉大 旱不 涸 招   隱洞在 遂寕 縣

   北 輿 地 紀 勝 在長江 縣 南 二 十 里 涪   江 在三 臺 縣 東 北 自綿州 流入逕 縣 城 東 又 東南逕 射

   洪 縣 東過 蓬溪 縣 西 界又 逕 遂 寕 縣 東入 重 慶 府合 州 界水 經注 涪 水 東南 經 南 安 郡 南又 南 與 金

   堂 水 會又 南 枝 津岀 焉西 經 廣 漢 五 城 縣為五 城水 又 南至 成 都 入於 江元 和 志 涪 江 水 經郪縣 東

   去 縣 四 里 流 入 射洪 縣在 縣 東 一 百 步 灘 十七 所又 逕 通 泉 縣 東 三里 又逕 長 江 縣 南 去 縣 二百 五

   步又 逕 方 義 縣 北去 縣 八 十 步又 逕 青石 縣 南 去縣一 里 州 志 唐 時以 涪 江 逼 近城 址 横溢 為 患 乃

   鑿 江 東 壖 地 别 為 新江 東 北注 至 宋 漸湮水 復 衝齧 慶 元 中 提 刑 王 勲依 江 堧伐 石 為 隄謂之 王 公

   隄 舊 志涪 江自 綿州入 潼 川 境 九 十 里 至 城城 北轉 東 南合 中江 又四十 里 入 射 洪 縣 界 東 南流 三

   十里 至 縣域 東又二 十 里 至 獨 坐 山 下 合 梓潼 水轉南 曲 流四 十里入 蓬 溪 界 經 縣 西 五 十 里又 四