Page:Sibu Congkan Xubian249-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-151.djvu/100

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


  益昌同名改此為西昌屬綿州宋初因之後省為鎭屬龍安元和志縣東至綿州五十六里舊志今

  名花街鎭神泉故城在安縣南五十里漢涪縣地晉孝武僑置西充國縣屬巴西郡宋齊

  因之隋開皇六年改曰神泉屬金山郡唐屬綿州宋改屬石泉軍元中統五年省安州元和志縣東

  北至綿州八十四里因縣西神泉為名寰宇記梁武陵王改為平川後魏恭帝移於今所舊志今白

  塔寺即縣舊址龍安故城在安縣東北晉平蜀置晉興縣屬巴西郡宋齊因之西魏省入

  益昌後周天和六年别置金山縣隋大業三年武德三年復置改曰龍安屬綿州宋宣和初改

  縣曰安昌尋復故寶祐中移石泉軍治於此元中統五年改置安州省縣入之明𥘉降州為縣移於

  今治元和志縣東南至綿州七十八里武德三年於廢金山縣城置因龍安山為名縣志龍安故城

  在今安縣東北九十里德陽故城舊志在梓潼縣北後漢初分梓潼縣置屬廣漢郡後

  移於今遂寕縣故廣漢界廢比為亭魏景元四年鄧艾從陰平由斜徑經漢德陽亭趨涪出劒閣西