Page:Sibu Congkan Xubian261-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-163.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  年分為嶺南東道乾寕二年賜號清海軍節度

  方鎮表至德元載升五府經畧討擊使為嶺南節度使領廣韶循潮康瀧端新封春勤羅潘高恩雷

  崖瓊振儋萬安藤二十二州治廣州乾元元年韶連郴三州都團練使治韶州元和元年嶺南節

  度復領潘辯二州咸通三年分嶺南節度為東西道改嶺南節度為嶺南東道節度乾寕二年賜嶺

  南東道節度號清海軍節度五代為南漢寰宇記十國春秋劉龑建國改廣州為興

  王府析韶州置英雄二州析循州置禎州析潮州置敬州餘仍唐舊宋置廣南東路

  又分屬廣南西路宋史地理志廣南東路治廣州領肇慶一府韶循潮連梅南雄

  英賀封新康南恩惠十三州其化高欽廉雷瓊六州南寕萬安吉陽三軍屬廣南西路元至

  元十五年置廣東道宣慰司及海北廣東道肅政

  廉訪司治廣州路隸江西行中書省十七年又分置海