Page:Sibu Congkan Xubian262-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-164.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
此页尚未校对


   丈門四明洪武十七年因元舊址甃石天順六年建子城周一千六百八十八丈外濬重池周一千

   一百二十五丈 本朝順治四年内外城増髙三丈乾隆十六年香山縣城周六百三

   十丈門四明洪武間因舊址拓建東南池周五百四十七丈北有長塘廣八十九丈西枕武山 本

   嘉慶七年修四門城樓三水縣城周六百七十五丈門四明嘉靖六年建 本朝康熙

   閒修乾隆三年嘉慶四年重修新寕縣城周五百三十丈門三明正德中建池周五百五

   十丈 本朝順治九年修康熙九年雍正十年乾隡五年重修清遠縣城周九百八丈明

   成化二年建南近大河東西池各一千四百六十丈 本朝康熙十一年新安縣城

   周五百七十八丈門四明洪武二十七年建池長五百九十二丈 本朝康熙十年修四十三年嘉

   慶二十二年重修花縣城周四百四十丈門四東西北三負山南面有池 本朝東熙

   二十四年建乾隆五十二年修