Page:Sibu Congkan Xubian262-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-164.djvu/28

維基文庫,自由的圖書館
跳转到导航 跳转到搜索
此页尚未校对


 ︹學校︺廣州府學在府治南宋紹聖三年建 本朝順治十三年修康熙十年雍正六年

  隆二十一年五十八年重修入學額數三十六名外額進東莞客童二名新安客童二名南海

  縣學在府城西髙桂坊元至元三十年由縣東遷建 本朝順治七年康熙二十二年乾隆

  二年嘉慶二十一年修入學額數二十名番禺縣學在府城東明洪武三年建 本

  順治十二年康熙二十三年乾隆十二年二十三年重修入學額數二十名順德縣

  學在縣治東南明景泰三年建 本朝康熙十一年修雍正元年乾隆八年重修入學額數二十

  東莞縣學在縣東城外宋淳熙十三年建 本康熙十九年雍正七年重修入

  學額數二十名從化縣學在縣治左明宏治中建 本朝康熙四年修十二年重修入學

  額數八名龍門縣學在縣治西明宏治九年建 本康熙五年修入學額數八名

  城縣學在縣治西北鶴子峯下明洪武三年由城西遷建 本朝順治十二年康熙二年