Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/110

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  亭在英德縣北六十里清溪輿地紀勝岑水曲江合流至此而洑水有三灣環山而瀦澄澈可鑒

  宋元祐間廣帥蔣之竒建亭於此薰風亭在英德縣鳴弦下宋李修有記九成

  臺舊名聞韶臺在府治北城上宋郡守狄咸建府志宋建中靖國元年蘇軾與蘇伯固北歸狄守

  延飲臺上伯固謂舜南逕奏樂於此臺宜名九成軾即席為銘自書刻石臺上後以元祐黨事碑毁

  逍遥臺在曲江縣南五里武水東隋刺史薛道衡建唐張九齡有陪王司馬登薛公逍

  遥臺澄光臺在英德縣南涵暉谷張九齡宅在曲江縣東寰宇記在州西二

  里宋陶榖清異錄張曲江里第之側有古枹嘗因狂風發其一根解作器具花紋甚奇人以公之手

  筆冠世目之曰文章樹宋史楊大異傳大異提㸃廣東刑獄訪張九齡故宅建曲江書院以祀之輿

  地紀勝在曲江縣東六十里平圃驛畔今廟宇乃其宅基王導宅在曲江縣西輿地紀勝在

  水西今為光運寺侯安都宅在曲江縣西北輿地紀勝在豐樂鄉大圃里桂山之下明