Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/21

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   氏葉伯宣妻鄧氏黎作玉妻鄺氏梁宏章妻何氏李弼卿妻張氏林士行妻孔氏崔作郎妻程氏馮

   天輔妻李氏貞女崔雲平聘妻馮氏葉公鐸聘妻何氏周演正聘妻林氏周長曉聘妻區氏崔善凝

   聘妻梁氏仇逸芝聘妻趙氏邵雲昭聘妻簡氏邵聞道聘妻陳氏鄺調元聘妻曾氏李嘉齊聘妻羅

   氏李啟裔聘妻陸氏林斯萬聘妻勞氏烈女林氏均雍正年間 旌劉文達妻黎氏

   番禺人夫亡守節雍正二年 旌同邑鍾喬祉妻陳氏何信安妻郭氏李德遠妻崔氏何寵拔妻李

   氏陳羽長妻孔氏高維節妻謝氏黎漢公妻曾氏戴玉侯妻李氏媳謝氏崔廷平妻謝氏何遇五妻

   謝氏何瓊賓妻謝氏謝錫章妻何氏黎靖如妻蘇氏凌長源妻何氏黄大賓妻屈氏李簡書妻陶氏

   陳士璘妻蔣氏張法禹妻蔡氏秦明馨妻簡氏黄授之妻凌氏蘇宏益妻李氏謝其旋妻李氏何得

   樞妻梁氏鄺飛鵬妻洗氏王澍妻戴氏簡躍龍妻何氏王章之妻李氏張公客妻蘇氏崔殿璋妻孔

   氏崔鍾乾妻衞氏屈大夀妻何氏簡爾連妻李氏馮元妻黎氏宋釗妻曾氏劉和禮妻李氏吳正卿