Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/20

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   甘子茂妻潘氏林秉仁妻羅氏潘宇猷妻唐氏邵池道妻簡氏馮鼎昌妻練氏徐達偉妻龎氏廖航

   位妻譚氏潘元生妻莫氏莫位五妻梁氏葉起浦妻陳氏馬協妻勞氏馬藎斯妻何氏陳玉聖妻王

   氏黄翰榮妻梁氏陳德先妻陸氏莫義長妻郭氏羅國洵妻何氏譚恭侯妻劉氏霍廷橋妻鄺氏何

   後然妻簡氏梁位五妻鄧氏羅兼三妻馮氏黄錫庸妻潘氏甘飛塵妻李氏甘祖朋妻杜氏霍寅法

   妻李氏李伯培妻沈氏關朝臨妻呉氏陳晉甫妻李氏黄元俊妻李氏游達九妻羅氏甘嗣英妻高

   氏崔維祚妻李氏李君臨妻梁氏梁萬芝妻謝氏陳秉淵妻江氏張俊妻譚氏黄廷輔妻陳氏顔建

   謀妻呉氏黄文錫妻霍氏李象芳妻陳氏梁遇隆妻甘氏邱作連妻洗氏羅雲生妻徐氏顔建智妻

   黄氏龎介臣妻潘氏陳聖訪妻霍氏馮士瑛妻謝氏鄧潤妻馮氏陸廷佐妻陳氏羅聞韶妻郭氏葉

   公玉妻羅氏葉捷聘妻張氏陳聖起妻龔氏何君璧妻梁氏羅尹宰妻葉氏廖起倫妻白氏黄日新

   妻廖氏方邦俊妻胡氏陳文瑞妻莊氏陳孝長妻劉氏蕭恒標妻張氏潘爵英妻梁氏潘晉公妻陳