Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/26

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   亡守節乾隆元年 旌同邑李漪長妻徐氏吳祖嘉妻勞氏李奕公妻潘氏李兀扆妻張氏區則謨

   繼妻高氏廖子健妻陳氏麥卓銓妻高氏姚祚妻陳氏黄公棐妻洪氏譚㑹生妻陸氏黄宸宣妻馮

   氏黄朝長妻龎氏鍾尚禮妻鄺氏呉天燕妻鍾氏鍾簡良妻孔氏鍾建先妻曹氏陳繼實妻顔氏鄭

   廷英妻王氏林贊公妻陳氏盧俊長妻崔氏梁存萬妻潘氏黄天寵妻陳氏林文燦妻孔氏黄省夫

   妻梁氏黄顯夫妻邵氏劉沛子妻何氏何𥙿永妻葉氏王德倫妻麥氏何開之妻潘氏林朝雄妻譚

   氏黎敏雄妻張氏李皆賢妻梁氏梁文光妻莫氏區大志妻趙氏李侣平妻麥氏李近仁妻黄氏李

   天全妻陳氏呉民超妻劉氏廖燕蕃妻陳氏蔡太朝妻勞氏薛昇侯妻陸氏薛子耀妻黄氏區超文

   妻蘇氏龎勵斯妻陳氏譚彤士妻朱氏洗元璧妻陳氏陳鼎千妻劉氏洗若人妻張氏黄家瑶妻何

   氏左方岳妻高氏葉瑛球妻彭氏左廣有妻霍氏黎朝楨妻劉氏范殿元妻周氏羅國元妻何氏游

   燦長妻黄氏蕭益謙妻翟氏麥殿鼇妻梁氏梁文教妻楊氏高聘九妻黄氏崔運珍妻何氏霍能瞻