Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/27

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


  妻陳氏馮仕贊妻黄氏潘純一妻鄧氏陳理垣妻梁氏羅淑公妻譚氏黄殿書妻林氏龎見龍妻霍

  氏馮作屏妻李氏梁振綱妻何氏陳瑞妻李氏陳大綸妻鮑氏吳憲明妻梁氏盧依中妻劉氏楊儒

  聰妻張氏張作鼇妻梁氏江以萬妻招氏招毓都妻吕氏簡彦侯妻甘氏鄧拓先妻招氏楊天慧妻

  徐氏區徫衡妻蕭氏崔咸一妻闗氏招建豪妻陳氏蘇君德妻區氏梁與平妻李氏勞元恭妻黄氏

  王元堪妻譚氏何魯卿妻陸氏陸允泗妻簡氏麥齊瞻妻黄氏薛尚拔妻張氏勞民祿妻簡氏鄧德

  耀妻杜氏劉嘉南妻陳氏李非碔妻羅氏黄仞展妻羅氏彭應登妻林氏梁炳之妻蘇氏李楚輝妻

  陸氏劉鐫昌妻徐氏曹起龍妻劉氏方與章妻馮氏邑相臣妻馮氏關美儼妻馮氏梁維德妻温氏

  梁廷彩妻潘氏馮元康妻潘氏方東伯妻胡氏謝端侯妻羅氏梁英湛妻潘氏陳惠芳妻杜氏梁湛

  斯妻羅氏羅風㑹妻潘氏羅乃鼇妻梁氏羅敦元妻李氏盧遐昌妻龎氏朱裔曾妾何氏馮名業妻

  霍氏何佳士妻梁氏張綸客妻游氏何萬瞻妻馬氏李天貴妻楊氏徐彦能妻陸氏陳𡵨千妻胡氏