Page:Sibu Congkan Xubian263-穆彰阿-嘉慶重修一統志-200-165.djvu/29

維基文庫,自由的圖書館
跳到导航 跳到搜索
此页尚未校对


   簡氏呉端玉妻孔氏呉宏初妻陳氏陸文鼇妻張氏謝玉章妻譚氏陸言蒼妻霍氏李作上妻梁氏

   霍鼎來妻李氏招錦文妻龎氏霍敏剛妻潘氏蘇元芳妻李氏潘仲南妻陳氏羅長夫妻馮氏黄張

   翰妻龎氏龎贊台妻劉氏馮尚卿妻陳氏馮作卿妻徐氏霍作獻妻林氏洗熺妻區氏楊作尚妻劉

   氏黄泳妻李氏麥宣諾妻陸氏潘遂千妻鄧氏朱彩英妻盧氏鄒奕珍妻謝氏曾德仁妻鄒氏金歩

   雲妻徐氏林文雄妻鄭氏王仰卿妻何氏王楚珍妻葉氏何澤昭妻杜氏何藹昌妻曾氏梁震川妻

   楊氏龎堯妻何氏吳君義妻黄氏何榮昌妻李氏區卜彦妻羅氏馮佩芝妻李氏李士階妻潘氏潘

   相一妻黄氏杜最賢妻黄氏李齊寛妻劉氏李振遠妻陳氏葉敬一妻陳氏馮世澤妻陸氏曹賢傑

   妻李氏麥榮登妻何氏吳華玉妻邱氏吳宗儀妻楊氏易稱瑜妻歐陽氏汪堯仙妻閔氏何洪冕妻

   梁氏阮德平妻陳氏蘇萬榮妻鄧氏方迪思妻陳氏方适思妻陳氏羅肇畧妻關氏何廷彰妻梁氏

   黎三連妻張氏陳昌言妻梁氏梁萬遠妻陳氏蔡統經妻李氏黄浩公妻黎氏黄叔靈妻陳氏呉炎